โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทยจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานตามโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ บิดา มารดา ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บิดา มารดา ผู้ปกครองได้เรียนรู้ สนุกสนานและทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง อบอุ่น และเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดี ตระหนักและเห็นความสำคัญของความรักชาติ ความเป็นไทย มีความเป็นพลเมือง และนำมาซึ่งความสามัคคีปรองดองและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกล่าวรายงานโดย นายสุวัฒน์ชัย  แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น