เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ที่ประสบภัยน้ำท่วม

          4 กันยายน 2562 ดร.ชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้รับใบอนุญาตและคณะครูโรงเรียนกรุณาศึกษา โรงเรียนเอกชนในสังกัดอำเภอบ้านไผ่ เนื่องจากประสบอุทกภัยน้ำท่วม จาก “พายุโพดุล” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ซึ่งโรงเรียนได้รับความเสียจากการประสบภัยเป็นอย่างมาก และกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับความเสียหาย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน

       ในเวลาต่อมา  ดร.ณรงค์ศักดิ์ บุญยมาลิก ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ผู้แทนจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังโรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ โรงเรียนเอกชนในสังกัดอำเภอพล และโรงเรียนอำไพพิทยา โรงเรียนเอกชนในสังกัดอำเภอแวงใหญ่ ที่ประสบวาตภัยจาก “พายุโพดุล” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงซ่อมแซม โดยได้ให้คำแนะนำแนวทางในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ และมอบทุนสมทบเป็นการเบื้องต้นในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนในครั้งนี้ 

โรงเรียนกรุณาศึกษา โรงเรียนเอกชนในสังกัดอำเภอบ้านไผ่
โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ โรงเรียนเอกชนในสังกัดอำเภอพล
โรงเรียนอำไพพิทยา โรงเรียนเอกชนในสังกัดอำเภอแวงใหญ่