เปิดโลกปฐมวัย สายสายใย ไทเมืองขอนแก่น 63

          วันที่ 23 กันยายน 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกปฐมวัย สายสายใย ไทเมืองขอนแก่น 63” พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลปฐมวัย,โรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการ,คณะครูนักเรียนที่ร่วมแสดง พร้อมด้วย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อนคุณภาพเด็กปฐมวัย เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (No Child Left Behind) และได้รับเกียรติวิทยา จากนายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ ข้าราชกาบำนาญ(อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) ได้เติมเต็มความรู้สู่การพัฒนา เรื่อง “ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function:EF)สำหรับเด็กปฐมวัยในยุค 4.0” และพิธีลงยามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น (MOU) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน จำนวน 19 หน่วยงานดังนี้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
2. ศึกษาธิการภาค 12
3. ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
4. ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
5. สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
6. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
8. นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
12. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
13. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
14. ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาล มข.
15. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์(สถานเลี้ยงเด็กกลางวันคณะแพทย์ศาสตร์) มข.
16. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฝ่ายอนุบาลศึกษา)คณะศึกษาศาสตร์ มข.
17. ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น
18. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
19. ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ(สำนักงานภาคอีสาน)