สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

      25 ธันวาคม2562 นายวรทัศน์ ธุรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานโครงการ ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งได้จัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป ได้สร้างความสัมพันธ์ ด้านสังคม ด้านจิตใจ รู้คุณค่าของการแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณสองข้างทางถนนสายทางเข้าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) ถึงสำนักงานเทศบางเมืองศิลา โดยมีหน่วยงานราชการมาร่วมบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 16 หน่วยงาน ดังนี้ 1)สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 2)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 3)สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 4)สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 5)ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6) ศูนย์การศึกษาธิการเขตการศึกษา 9 7) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่น 11)สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น 12)สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 จังหวัดขอนแก่น 13)สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา 14)โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 15)โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง และ16)โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม