ศธจ.ขอนแก่น รับคณะผู้ตรวจราชการ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติรอบที่ 1

        23 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายกันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1-5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ทีมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ทีมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติรอบที่ 1 การตรวจติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน(Agenda Based) และการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งได้ประชุมมอบนโยบาย และรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในพื้นที่ โดย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามประกอบไปด้วย ว่าที่ร.ต.ประเชิญ รอดบ้านเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สโมสรสากลอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 1 นายผจญ โพธิราช ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม.ปทุมธานี ว่าที่ร้อยเอก ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม.นนทบุรี นายพัฒนา แจ่มเหมือน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวณัฐชยา เชื้อสาวถี เลขานุการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และทีมคณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 นำทีมโดย นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 12 นางนิตยา วุฒิพิสิฐ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.12 นายสิทธิชัย สมัครไทย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวอุมาพร คำยา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นายสยามพงษ์ วงค์สุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งเมื่อประชุุมมอบนโยบายแล้วในช่วงบ่ายดำเนินตามกิจกรรม ดังนี้
1. ตรวจราชการเรื่อง COVID-19 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
2. ตรวจราชการเรื่อง การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ
3. ตรวจราชการเรื่อง ตรวจปกติ ณ กศน.เมืองขอนแก่น
จนถึงถึงประมาณ 18.00 น. ผู้ตรวจราชการเดินทางต่อไปที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ