ศธจ.ขอนแก่น ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

        22 มีนาคม 2564 ดร.กันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ซึ่งบุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน
2. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย ระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
3. ด้านความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉยที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทจริตในหน่วยงาน
5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลการบริหารจัดการงบประมาณ และการมอบหมายงาน