ศธจ.ขอนแก่นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการศึกษา และจากบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

     28 มกราคม 2564 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น อพบ.และเครือข่าย CSR เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการศึกษาและบุคลากร จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 21,699 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ให้กับน้องแอน นางสาวชนาพร ถึงปัด นักเรียนในโครงการสานฝันสู่เส้นชัย สร้างชีวิตใหม่ให้น้อง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือในการครองชีพ ณ ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น