วันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

          11 มกราคม 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 พร้อมมอบเกียรติบัตร ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ มณฑลทหารบก 23 ค่ายพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม