วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

         16 มกราคม 2563 นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 พร้อมมอบเกียรติบัตร ซึ่งการจัดงานวันครูครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กับประชาชน และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์บูชาบูรพาจารย์ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ โดยมีครูจากทุกสังกัดและผู้มีเกียรติมาร่วมงาน การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหลายฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย
1. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
2. สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
6. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
8. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น
9. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
10. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
11. วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
12. สมาคมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
13. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น
14. สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดขอนแก่น
15. บรรเลงปี่พาทย์ โดยคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. พิธีรำถวายมือ โดยคณะครูทุกสังกัด ในจังหวัดขอนแก่น
และหน่วยงานสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
กล่าวรายงานโดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น