รายงานสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ไฟเซอร์ ให้นักเรียนกลุ่มอายุ 12-18 ปี จังหวัดขอนแก่น