รับการตรวจราชการ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

                            23 เมษายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รับการตรวจราชการ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางพร้อมคณะ และกล่าวต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงานโดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังนโยบายการตรวจราชการในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง
ซึ่งนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้
  1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
  2. การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  3. การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
  4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
  5.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
  6. การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค

ภาพกิจกรรม