มหกรรมวิชาการ “สานพลัง สานสายใย เปิดบ้านปฐมวัย ไทขอนแก่น 62”

         16 กันยายน 2562 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวิชาการ “สายพลัง สานสายใย เปิดบ้านปฐมวัย ไทขอนแก่น 62” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น เพื่อประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นให้มีคุณภาพตามผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบผลการปฏิบัติที่ดีเลิศด้านปฐมวัยไปสู่หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การรับฟังการบรรยายจากวิทยากร เรื่อง “ไฮสโคปกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” การทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา การจัดนิทรรศการผลงานของตัวแทนสถานศึกษาทุกจังหวัด การแสดงความสามารถของเด็กปฐมวัย การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาทีมีผลงานดีเด่น สำหรับผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนทั้งสิ้น 350 คน โดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม