มหกรรมวิชาการ “มอนเตสชอริ ไทยแลนด์ 2018”

27 สิงหาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาวิชาการ “มอนเตสซอริ” ประเทศไทย 2018 : ปรับโฉมการศึกษาเพื่อโลกที่ยั่งยืน Montessori Conference Thailand 2018 : Reshaping Reshaping Education for Sustainable Wold โดยมี นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ การสัมมนาครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบมอนเตสซอริ และเพื่อขยายผลการจัดการศึกษารูปแบบมอนเตสซอริไปสู่ภูมิภาค และช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Education Hub ของภูมิภาคด้วยความสนับสนุนเต็มรูปแบบจากรัฐบาล ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานสัมมนาวิชาการฯ พร้อมมอบนโยบายและปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการจัดการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0” พร้อมด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยในครั้งนี้ ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการเสวนาทางวิชาการ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญคือ ๑ รศ.ดร.ทิศนา แขมณี คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเรียนการสอน ๒.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ที่ปรึกษาสมาคมมอนเตสซอริแห่งประเทศไทย ๓.ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ อุปนายกสมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-4 ,คณะผู้บริหารสถานศึกษา ขอนแก่น เขต 1-5 , สพม.25 , ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น คณะครูและนักเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีและร่วมสัมมนาจำนวน 2,000 คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น KICE อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ขอบคุณ Cr.ภาพจาก PR&ICT งานมหกรรมวิชาการทุกท่าน