ภาพกิจกรรม การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะที่ 2)

ระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาเอกชนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะที่ 2) จำนวน 14 โรงเรียน