พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของจังหวัดขอนแก่น โครงการ Teams For Education:TFE

                   21 มิถุนายน2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของจังหวัดขอนแก่น โครงการ Teams For Education:TFE ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งการดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของจังหวัดขอนแก่นประมาณให้สถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นสถานศึกษานำร่องในการพัฒนาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อชี้แจงแนวดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้สูงขึ้นซึ่งโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้มีจำนวน 6 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 3. โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โรงเรียนบ้านสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ 6. โรงเรียนสวนสนขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ให้มีคุณภาพต่อไป

ภาพกิจกรรม