พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือภายใต้โครงการ เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ ของโรงเรียนในการกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

    13 ธันวาคม2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือภายใต้โครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำของโรงเรียนในการกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีใจรักงานบริหาร และต้องการเรียนสายอาชีพ โดยรับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เชียวชาญในด้านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ(ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ณ ห้องประชุมพระเทพมิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม