พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น

         13 สิงหาคม 2562 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ Kick off โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ ให้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการฯ และเพื่อเชิญชวนรวมพลังร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อเด็กปฐมวัย และเยาวชนนอกระบบในจังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอทุกอำเภอ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ สารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทน อสม.3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่ น้ำพอง และชนบท รวมจำนวน 600 คน โดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม