พิธีมอบรางวัล ของคุรุสภา ประจำปี 2564 งานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565