พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

        27 มกราคม 2563 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการทำพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย พรัอมมอบเกียรติบัตร ณ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น