พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย)

      24 มีนาคม2564 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย(99ปียุวกาชาดไทย) พร้อมด้วย นายกันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นางสาวมนัสชล แพไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมปฏิญาณตน สวนสนามของยุวกาชาด และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาสมาชิกและบุคลากรด้านยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น