ประชุม ก.ค.ศ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 สิงหาคม 2561 นายพินิจ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ เป็นประธานเปิดประชุมในการประชุมสัมมนาการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งด้านการบริหารงานบุคคล ถือเป็นงานที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง และมีความเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการกำหนด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดมีผู้เข้าประชุมคือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้านการบริหารงานบุคคล และผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๐ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๕๔๐ คน ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น