ประชุมสัมมนาทางวิชาการ “๑ ปี การปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง”

ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นำโดยนายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย และบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ “๑ ปี การปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง” ประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) คือ หลักการบริหารงานบุคคล ที่เน้น ความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม และในงาน มีการจัดนิทรรศการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอืนๆ ร่วมงานด้วย