ประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์หลักสูตรการอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์หลักสูตรการอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์
วังจันทรเกษม”กำหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 หลักสูตร
โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้ารับการอบรมด้วยตนเองในระบบออนไลน์ตามความสมัครใจและความสนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 น. ปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00 น.
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้