ประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์หลักสูตรการอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”