นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีพิเศษ