ต้อนรับรองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา

ต้อนรับรองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา

11 พฤษภาคม 2561 นายสมศักดิ์  พลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิตของคุรุสภาและการใช้ระบบสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในการปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภา และเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนายวิบูลย์  โพธิลุขา ที่ปรึกษาสำนักงานศึกษาธิกรจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับและรายงานบริบทการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่การจัดต้้งจนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วิไลพร/ภาพ/ข่าว