ต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 12