ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฝึกสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

     22 พฤษภาคม 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฝึกสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 28 คน เข้ารายงานตัวและรับฟังคำชี้แนะ เสนอแนะ ข้อซักถาม ปัญหา อุปสรรค ตามโครงการสหกิจศึกษา ภาษาจีนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

ภาพกิจกรรม