งานมหกรรมสานพลังกลไกภาคีเครือข่ายและลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 2

         25 พฤศจิกายน 2563 นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสานพลังกลไกภาคีเครือข่ายและลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 2 เป็นการดำเนินงานโดยทีมบริหารในระดับจังหวัดซึ่งเกิดจาก 4 กระทรวงหลัก ได้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดทำโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่นขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเด็กปฐมวัยได้รับการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ โดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีภาคีเครือข่ายมาร่วมงานกว่า 500 คนและได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นางสาวนิสา แก้วแกมทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ กสศ.และคณะ อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น