คณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2562

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต โดยได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)”

ภาพกิจกรรม