กิจกรรม ” ศธจ.ขอนแก่น จิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความสุข” ในวิกฤตโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    27 พฤษภาคม 2563   เวลา 09.30 น. ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดร่วมกันมอบทุนการศึกษา และถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค ในกิจกรรม  “ศธจ.ขอนแก่น จิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความสุข” ในวิกฤตโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม โครงการ “ศธจ.ขอนแก่น จิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความสุข” ในวิกฤติโควิด-19  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต และให้บุคลากรมีจิตอาสา รู้จักเสียสละและแบ่งปัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย
– มอบถุงยังชีพ อุปกรณ์การศึกษา และหน้ากากอนามัย ให้กับนักเรียน
– มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
– มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนที่ขาดแคลน
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก จิตอาสา ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ ในการดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านแดงน้อย สำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  เวลา 13.30 น. ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม
และบุคลากรในสังกัดนำไข่ไก่สดและอาหารแห้งไปมอบให้ตู้ปันสุขตาม โครงการพลังจิตอาสา
“คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อแบ่งปันอาหารแห้งสำหรับผู้ชาดแคลนอาหารในวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 บริเวณหน้าค่ายทหาร สีหราชเดโชชัย (ร.8) อำภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านแดงน้อย/ชุมชนบ้านแดงน้อย
ภาพกิจกรรม (ตู้ปันสุข) หน้าค่ายทหารสีหราชเดโชชัย