กิจกรรมการรณรงค์ตระหนักรู้ภัยของปัญหายาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก

24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย ดร.กันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และบุคลากร จัดกิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติดโลก เพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ ถึงโทษ และพิษภัยของปัญหายาเสพติด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น