กิจกรรมการรณรงค์ตระหนักรู้ภัยของปัญหายาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก