การอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์”

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์” ให้กับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระวิทยากร พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นพระวิทยากร ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น