การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

      4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ
1) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2) เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
3) เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งในการจัดกิจกรรมวันนี้กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 29 คน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1-5 จำนวน 22 โรง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 โรง และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 4 โรง ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 คน และคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นคณะทำงานจำนวน 10 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.สมหวัง พันธะลี อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น