การอบรมพัฒนาครูรอบพิเศษ (รอบแรก) หน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

         วันที่ 26-27 เมษายน 2562 หน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมพัฒนาครู ตามหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุภชัย จันปุ่ม หัวหน้าหน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้ ในภาคทฤษฎี มีวิทยากรร่วมสังเกตุการณ์ และผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม