การอบรมพัฒนาครูรอบพิเศษ (รอบสอง) หน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

        วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 หน่วยพัฒนาครูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมพัฒนาครู ตามหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 เป็นวิทยากรภาคทฤษฎี ณ โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น  มีวิทยากรร่วมสังเกตุการณ์ และผู้เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 40 คน ณ โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น

ภาพกิจกรรม