การอบรมการนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA/CATAS) ของสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1