การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ภาค ก

19 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยนายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการทุกฝ่าย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดการสอบคัดเลือกภาค ก ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนขามแก่นนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 538 คน แบ่งเป็นห้องสอบจำนวน 22 ห้องสอบ และมีผู้มาสอบทั้งหมด 536 คน ขาดสอบ 2 คน การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าสอบทุกคนในการคารพกฎกติกา การแต่งกาย ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ซึ่งการดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งข้อสอบพร้อมกระดาษคำตอบที่ติดผนึกเรียบร้อย ส่งกลับไปยัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร