การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานออนไลน์ “Smart Online Meeting”

31 สิงหาคม 2564 นายกันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานออนไลน์ สำหรับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งในวันนี้เป็น กิจกรรม Smart Online Meeting การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ แบบมืออาชีพ เพื่อให้บุคลากร ฝึกปฏิบัติเทคนิคการใช้งาน แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ ่ต่างๆ และได้สร้างชุมชุนแห่งการเรียนรู้ในเฟสบุุ๊คกลุ่มปิด เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รองรับการบริการผู้มาติต่อขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป