การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประเภท “สถานศึกษา” ขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด