การประชุมโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนา ครูรุ่นใหม่ ปีที่ 2 “การถอดบทเรียนระดับภูมิภาค”