การประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น ปี 2562

         วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น ปี 2562 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นได้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูล สารสนเทศปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น ปี 2562 นี้ เป็นการส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ สำหรับครูผู้รับผิดชอบสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก/เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจากทุกสังกัดในจังหวัดขอนแก่นให้มีคุณภาพและมีความเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกภาคส่วน นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการขับเคลื่อนการสร้างระบบฐานข้อมูลของเด็กปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มเป้าหมายทีีเข้าประชุมประกอบไปด้วย บุคลากรจากท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ,สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ,ผอ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-5 , ผอ.ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มข., ผอ.รร. สาธิต มข. ณ ห้องประชุมกรีนบอลรูม โรงแรมกรีนโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม