การประชุมโครงการการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียน และแนวทางการตรวจ นิเทศ และติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2562

 วันที่ 5  มีนาคม พ.ศ. 2562  นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมโครงการการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียน และแนวทางการตรวจ นิเทศ และติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายพิชิต บุตรศรีสวย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีผู้รับอนุญาตโรงเรียนเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน จำนวน 240 คนเข้าร่วมประชุม โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง การประชุมในครั้งนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จาก โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 

 

ภาพกิจกรรม