การประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด จำนวน 39 ตัวชี้วัด และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.ขอนแก่น เป็นฝ่ายเลขานุการในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม