การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดขอนแก่น

                วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ดร. สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดขอนแก่นปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การทำงานด้านปฐมวัยเกิดคุณภาพ ตามแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมกรีนโฮเตลแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม