การประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล (Big Data) ในช่วงไตรมาตรที่ ๔ ของปิงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting