การประชุมพิจารณานักเรียนเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ปี 2564

   วันที่ 7 เมษายน 2564 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี มีคุณธรรม ด้วยการพระราชทานทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพและศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่ขาดแคลนหรือเป็นที่ต้องการและเข้าสู่การมีอาชีพที่มั่นคง โดยยึดหลักการ หลักเกณฑ์ และกลไกการคัดเลือกตามลำดับ ซึ่งมีจำนวนทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
สายสามัญ 18,000.-บาท/ปี (เป็นค่าครองชีพ 12,000.-บาท/ปี หรือเฉลี่ยเดือนละ 1,000.- บาท) ค่าวัสดุและอุปกรณ์การเรียน 6,000.-บาท
สายอาชีพ 22,000.-บาท/ต่อปี (เป็นค่าครองชีพ 12,000.-บาท/ปี หรือเฉลี่ยเดือนละ 1,000.-บาท) ค่าวัสดุและอุปกรณ์การเรียน 10,000.-บาท
ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด ได้ร่วมกันประชุมและพิจารณา ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น