การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565