การประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 2/2564