การประชุมทบทวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.ดร.กันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมทบทวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น