การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (อกศจ.) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

     วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (อกศจ.) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดย นายศิริชัย วงศ์พุฒ กรรมการใน กศจ. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (อกศจ.) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อร่วมพิจารณาและเสนอความเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น ให้สอดคล้อง ได้มาตรฐานเป็นไปตามนโยบาย และจุดเน้นทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม